Skip to Content

Η τριακονταετία της βασιλείας του Όθωνος 1832-1862

Σελίδες πολιτικής ιστορίας και κριτικής, τόμος πρώτος - μέρος Ι
Σκανδάμης, Ανδρέας
Εκδόσεις Ιδιωτική
Σελίδες: 1046
Έτος Έκδοσης: 1961
Τιμή: 44.50 €
Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1827-1832

Αι μηχανορραφίαι των μεγάλων Δυνάμεων - Ό φιλελληνισμός εν δράσει - Ό αντίκτυπος της ναυμαχίας του Ναβαρίνου - Ό Ιωάννης Καποδίστριας εις Ναύπλιον - Ή συνθήκη της Άδριανουπόλεως - Ή απιστία και η δολιότης της Ρωσίας - Η ανθελληνική πολιτική της Αγγλίας - Πού οφείλεται η ανεξαρτησία της Ελλάδος - 0ι μνηστήρες του Ελληνικού θρόνου - Λεοπόλδος και Καποδίστριας - 0ι όροι του Λεοπόλδου - Πιστός εραστής του Ελληνικού θρόνου - Η δολοφονία του Κυβερνήτου - Το έργον του Καποδίστρια - Ο Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β': ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Ποια ήσαν τα μέλη του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας - Η διάλυσις του στρατού - Η διοικητική οργάνωσις του Κράτους - Η οργάνωσις της εκπαιδεύσεως - Η απονομή της δικαιοσύνης - Τα οικονομικά του Κράτους - Η ανεξαρτησία τής Εκκλησίας - Αι συγκοινωνίαι - Η πολιτική των μεγάλων Δυνάμεων κατά τήν περίοδον της Αντιβασιλείας- Συνωμοτικοί ενέργειαι του ρώσικου κόμματος - Συνέχεια ραδιουργιών - Η δίκη του Κολοκοτρώνη - Η ανάκλησις των Μάουρερ και Άμπελ - Πώς επολιτεύθη η Αντιβασιλεία

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ': ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα οικονομικά του Κράτους - Η πτώσις του Άρμανσπεργκ - Η πρωθυπουργία του Ρούντχαρτ - Διπλωματικός άγων εναντίον του Ρούντχαρτ - Το άδοξον τέλος μιας καλής προσπάθειας - Έλληνες και ξένοι εναντίον τοϋ Ρούντχαρτ

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ': Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ

Θρύλοι και παραδόσεις - Αφετηρία δια νέους αγώνας - Ο Όθων εις την Σμύρνην - Τουρκικά αντίποινα - Ρωσικαί δολιότητες και ψεύδη - Όνειρα και πραγματικότης - Ο Όθων και η Κρητική επανάστασις του 1841 - Διπλωματικοί ανταγωνισμοί - Τα «Παρκερικά» - Το επαναστατικόν κίνημα εις Ήπειρον και Θεσσαλίαν - Μία ιστορική συνεδρίασις του Ύπουργικού Συμβουλίου - Η θαρραλέα στάσις της Αμαλίας - Μία εκστρατεία που δεν έγινε - Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Όθωνος και Τσάρου Νικολάου - Η Γαλλική κατοχή - Αι συνεννοήσεις του Όθωνος μετά της Σερβίας και Ιταλίας - Το πρώτον Βαλκανικόν σύμφωνον - Νέαι απειλαί της Αγγλίας - Η δολία προσφορά της Επτανήσου - Υπήρξε σφάλμα η διακήρυξις της μεγάλης Ιδέας του Ελληνισμού;

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε': Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙ ΟΘΩΝΟΣ

Αι πρώται επιθέσεις του τύπου - 0ι νόμοι περι τύπου - Η πολιτική σάτυρα - Ο τύπος επί γαλλικής κατοχής - Αι Ελληνικαί εφημερίδες του Εξωτερικού - Ή εκ των υστέρων μεταμέλεια

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ': ΑΜΑΛΙΑ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Αι υποψήφιαι Βασίλισσαι της Ελλάδος - Η εκλογή της Αμαλίας - Η Αυλή της Αμαλίας - Το κοινωνικόν και φιλανθρωπικόν έργον της πρώτης Βασιλίσσης - Η εθνική δράσις της Αμαλίας - Η Αντιβασιλεία της Αμαλίας - Το πρόβλημα της διαδοχής του Ελληνικού Θρόνου - Τα πραγματικά αίτια της ατεκνίας της Αμαλίας - Εχθροί και συκοφάνται - Τα τελευταία έτη - Η μοίρα της Αμαλίας μετά θάνατον

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ': ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ

Η στάσις της Μάνης - Αι στάσεις Αρκαδίας και Μεσσηνίας - Η στάσις της Δυτικής Ελλάδος - Η στάσις των Χονδρογιανναίων - Η στάσις της Ύδρας - Αι ταραχαί των Πατρών - Η στάσις του Γυθείου - Η επανάστασις της 3ης Σεπτεμβρίου - Σκέψεις και κρίσεις περί Συντάγματος - Η συνεργασία Αγγλίας και Ρωσίας δια την χορήγησιν του συντάγματος εν Ελλάδι - Οι καταχθόνιοι σκοποί της Αγγλικής πολιτικής - 0ι συνωμόται επί το έργον - Τα συμβάντα τής επαναστάσεως - Η συνεδρίασις του Συμβουλίου Επικρατείας - Ο αστάθμητος και τολμητίας Καλλέργης - Αι αγωνιώδεις στιγμαί των Βασιλέων - Η επίσημος έκθεσις των Πρεσβευτών - Η καταρράκωσις της Βασιλικής αξιοπρέπειας - Μία ανέκδοτος επιστολή του Όθωνος επί των συμβάντων της 3ης Σεπτεμβρίου - Τα παρασκήνια της επαναστάσεως - Επίσημος έκθεσις προς ενημέρωσιν του Λουδοβίκου επί των συμβάντων - Και άλλαι εκθέσεις επί των γεγονότων - Αι κρίσεις των ξένων Δυνάμεων επί της μεταβολής της 3ης Σεπτεμβρίου - Εν περίεργον Βαυαρικόν υπόμνημα - Αι πρώται έριδες των επαναστατών - Αί διαμάχαι μεταξύ Δ. Καλλέργη και I. Μακρυγιάννη - Μία άστοχος ενέργεια του Γενναίου Κολοκοτρώνη και εν υπόμνημα τούτου με πολλάς αληθείας - Συνέχεια των παρασκηνίων του συντάγματος - Ποιοι παρεβίαζον το σύνταγμα - Η μεταμέλεια των επαναστατών - Κρίσεις και επικρίσεις επί της μεταβολής του πολιτεύματος - Ένας αφορισμός κατά του συντάγματος - Αι στάσεις Μαυρομιχάλη, Γρίβα και αι ταραχαί των Αθηνών - Στάσεις Γρίβα και Κριεζώτου - Η στάσις της Ναυπάκτου - Η στάσις του Μερεντίτη εις Πάτρας - Η μεγάλη ανταρσία του 1848 - Το κίνημα των Περρωτή και Ρέντη - Η στάσις τον Παπουλάκου - Η «Φιλορθόδοξος Εταιρία» - Τα κηρύγματα τον Παπουλάκου -Ή επέμβασις της Ιεράς Συννόδου - Η εξέγερσις σννεχίζετο - Τα κυβερνητικά μέτρα - Η σύλληψις του Παπονλάκου - Τα «Σκιαδικά» - η απόπειρα κατά τής Αμαλίας - Η στάσις του Ναυπλίου - Οι συνωμόται επί το έργον - Το συνονθύλευμα των στασιαστών - Τα κυβερνητικά μέτρα - Η προκήρυξις του Όθωνος - Οι στασιασταί ηττώνται - Οι επαναστάται επεκαλέσθησαν την επέμβασιν των ξένων Δυνάμεων - Ο Βασιλεύς εχορήγησεν αμνηστίαν - Οι στασιασταί μάχονται εναντίον αλλήλων - Αί στάσεις Σύρου, Κύθνου και Θήρας - Οι αρχηγοί των στασιαστών εφονεύθησαν.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η': Ο ΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1862

Η δράσις του Καρόλου Φαβιέρου - Ο στρατός επί Καποδίστρια - Η οργάνωσις του στρατοϋ επί Αντιβασιλείας - Η ίδρυσις της Σχολής των Ευελπίδων - Άριστον υπήρξεν ανέκαθεν το έμψυχον υλικόν του Ελληνικού στρατού - Το πολεμικόν ναντικόν κατά τα έτη 1832-1862 - Το ενδιαφέρον του Όθωνος δια τον στόλον - Η εκπαίδευσις των πληρωμάτων - Νέον πνεύμα διοικήσεως του στόλου - Η δοκιμασία τον ναυτικού - Η ναυπήγησις του σκάφους «Αμαλία» - Η συγκρότησις του Σώματος της Χωροφυλακής- Αντιδράσεις και δυσχέρειαι - Η δρασις της Χωροφνλακής - Η Χωροφυλακή υπήρξε πάντοτε πιστή εις την Πατρίδα και τον Βασιλέα

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ': ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗΝ ΒΑΣ1ΛΕΙΑΝ

Τα κόμματα κατά την Επανάστασιν - Η δημιουργία των ξενόφρονων κομμάτων - Τα κόμματα επί Αντιβασιλείας - Τα κόμματα επί συνταγματικής μοναρχίας - Συνεχής εναλλαγή κυβερνήσεων - Οι αρχηγοί των κομμάτων

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι': 01 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1843- 1862

Ανδρέας Μεταξάς - Η μάχη του Λάλα - Συνωμότης και αρχηγός του ρωσικού κόμματος - Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος - Πρόεδρος του Εκτελεστικού - Εις την Α' πολιορκίαν τον Μεσολογγίου - Εις Μεσολόγγιον, Σφακτηρίαν και Νανπλιον - Η Ελλάς εζήτησε την προστασίαν της Αγγλίας - Η απάντησις της Αγγλίας - Η αντίθεσις του Μανροκορδάτου προς τον Όθωνα - Το περίφημον πρακτικόν του 1841 - Η ατυχής πρωθυπουργία του Μανροκορδάτου - Το επεισόδιον Καλλέργη - Το θάρρος και η ακαμψία του Μανροκορδάτου - Ιωάννης Κωλέττης - Συγγραφεύς της «Νομαρχίας» και ιατρός του Αλή Πασά - Η είσοδος του Κωλέττη εις την πολιτικήν - Αι πρώται ραδιουργίαι - Ο φονστανελλοφόρος πρέσβυς της Ελλάδος - Ο πρώτος διχασμός των Ελλήνων - Οι αυτόχθονες και οί ετερόχθονες - Η πολιτική των υποσχέσεων - Πώς διεξήγοντο αι βουλευτικαί εκλογαί - Ο τρόπος του πολιτεύεσθαι τον Κωλέττη - Χαρακτηριστικοί εξομολογήσεις του ΚωΛέττη - Το επεισόδιον Μουσούρου - «ο Θεός συμμετέχει της θλίψεως ημών» - Κρίσεις και γνώμαι περί Κωλέττη - Ήτο φενάκη η πολιτική του της Μεγάλης Ιδέας; - Κίτσος Τζαβέλλας - Ο θρυλικός ήρως της Κλεισόβης - Η μετριοφροσύνη του Τζαβέλλα - Αι διενέξεις Ελλάδος και Αγγλίας - Η πτώσις της Κυβερνήσεως Τζαβέλλα - Γεώργιος Κουντουριώτης - Από την Ύδρα εις τά Κούντουρα - Πλοίαρχος διορισθείς αρχιστράτηγος - Συνωμότης, υπουργός και πρωθυπουργός - Κωνσταντίνος Κανάρης - Οι ναυτικοί άθλοι συνεχίζονται - Πιστός συνεργάτης του Καποδίστρια - Η είσοδος του Κανάρη εις την πολιτικήν - Ηγέτης της αντιπολιτεύσεως - Διπλωματικαί ραδιουργίαι των Δυνάμεων - Η μεταμέλεια του Κανάρη δια την αντιοθωνικήν δράσιν του - Ο Κανάρης ήλθεν εις ρήξιν και με τον Βασιλέα Γεώργιον Α' - Η τελευταία πρωθυπουργία του Κανάρη - Άναζή ο παλαιός πυρπολητής - Αντώνιος Κριεζής - Δημήτριος Βούλγαρης - Αθανάσιος Μιαούλης - Ιωάννης-Γενναίος Κολοκοτρώνης - Μερικά συμπεράσματα από τα πρώτα βήματα της κοινοβουλευτικής ζωής τής χώρας

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ': Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1862

Η «χρυσή νεολαία» - Ενώπιον του πεπρωμένου - Εν μέσω του ενθουσιώντος λαού - Η επάνοδος εις Πειραιά - Η Κυβέρνησις υπνώττει - Οι στασιασταί εν δράσει - Μία ιστορική μαρτυρία - Το επαναστατικόν ψήφισμα - Ο καταρτισμός και η προκήρυξις της επαναστατικής Κυβερνήσεως - Αυθεντικαί περιγραφαί της επαναστάσεως - Τα ψεύδη των επαναστατών - Αι κρυφοί αποφάσεις του Βασιλέως - Η επέμβασις της Αμαλίας - Αι ρευσταί συνειδήσεις - Ένας δραματικός διάλογος - Αι πρώτοι αποφάσεις των επαναστατών - Η τραγική δολοφονία ενός ιλάρχου - Ο Βασιλεύς αναμένει εν σιωπή - Αι συμβουλαί των ξένων πρεσβευτών - Ο Βασιλεύς εις τον όρμον της Σαλαμίνος - Ο Όθων εγκαταλείπει την Ελλάδα - Η στάσις των μεγάλων Δυνάμεων έναντι της πτώσεως του Όθωνος - Εν κακεντρεχές άρθρον της «Αθηνάς» - Τα μετά την έξωσιν συμβάντα - Συνέχεια των επινικίων της επαναστάσεως - Η σάτυρα της 10ης Όκτωβρίου - Οι επαναστάται τρέμουν προ της απειλής του Θ. Γρίβα - Προκήρυξις εκλογών και διεξαγωγή δημοψηφίσματος - Η εκλογή του Αλφρέδου ως Βασιλέως

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB': ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διπλωματικαί συγκρούσεις - Μία ιστορική αγόρευσις του Σπ. Τρικούπη - Η απροκάλυπτος επέμβασις της Αγγλίας - Μερικαί πικραί αλήθειαι

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ': ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ

Ένας συνοπτικός απολογισμός - Μία δικαία αναγνώρισις - Αναδημιουργία χωρίων και πόλεων

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ': Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ

Αι συζητήσεις εις την Εθνοσυνέλευσιν περί της τύχης της αλληλογραφίας - Τα περί υπεξαιρέσεως επιστολών - Αι αγορεύσεις τών Υπουργών Ο. Δηλιγιάννη και Π. Καλλιγά - Η απόφασις της Συνελεύσεως - Οι ασχοληθέντες μέχρι σήμερον με την αλληλογραφίαν τον Όθωνος - Η έρευνα εις τα Αρχεία του Μονάχου - Μία επαινετή προσπάθεια - Ο Βασιλεύς Λουδοβίκος Α' της Βαυαρίας - Αι πρώται επιστολαί του Λουδοβίκου προς τον Όθωνα - Ο Όθων προς τον Λουδοβίκον - Επιστολαί Μαξιμιλιανού, Αλμπέρτου και Πάλμερστον - Ο Τσάρος Νικόλαος προς τον Όθωνα - Συνέχεια επιστολών Λουδοβίκου και Όθωνος - Μία απόφασις του Δήμου Αθηναίων περί ανδριάντος του Όθωνος - Η τελευταία επιστολή του Όθωνος - Αι αναφοραί του Αυλάρχου Π. Νοταρά - Αναφοραί του Νοταρά εξ Αθηνών προς την Αμαλίαν

Λεπτομέρειες:
Κατάσταση: Σκληρόδετο, Δεύτερο χέρι, Πολύ καλή κατάσταση
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Γλώσσα: ελληνικά
Τιμή: 44.50 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Newsletter

Θέλετε να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές μας και να σας στέλνουμε μέσω email τον κατάλογο μας; Γραφθείτε στο newsletter!
Όροι και Προϋποθέσεις

«Ιστορίες βιβλίων» από τις Eκδόσεις Καστανιώτη

istoriesbiblion

24 βιβλιοφιλικές ιστορίες

ΕΤ1 - Ενημέρωση

et1 2015

Ο Νικόλας Περδικάρης επισκέπτεται το Παλαιοβιβλιοπωλείο

 

ET1 - Greenteam

Green Team - ET1
δείτε το κομμάτι της εκπομπής που αναφέρεται στο βιβλιοπωλείο μας
Πέμπτη
8
Δεκεμβρίου
2022
Ανατ.: 07.32
Δύση: 17.00
Πανσέληνος

Σήμερα Γιορτάζουν
Κυριακή των Προπατόρων (Ααρών, Αβραάμ, Αδάμ, Αδαμάντιος, Διαμαντής, Αδαμαντία, Δαβίδ, Δανάη, Δανιήλ, Δεβόρα, Εσθήρ, Έυα, Ισαάκ, Ιώβ, Νώε, Ραχήλ, Ρεβέκκα, Ρουμπίνη, Σάρα),
Σαν σήμερα...

8 Δεκεμβρίου 1867

Η Margaret Hughes ερμηνεύει τον ρόλο της Δεισδαιμόνας στο Σαιξπηρικό δράμα Οθέλλος. Είναι η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που εμφανίζεται σε αγγλική θεατρική σκηνή.

δείτε και άλλες ημερομηνίες...

Το καλάθι σας


Το καλάθι σας είναι άδειο
 • Διαφήμιση