Skip to Content

Η τριακονταετία της βασιλείας του Όθωνος 1832-1862

Σελίδες πολιτικής ιστορίας και κριτικής, τόμος πρώτος - μέρος Ι
Σκανδάμης, Ανδρέας
Εκδόσεις Ιδιωτική
Σελίδες: 1046
Έτος Έκδοσης: 1961
Τιμή: 44.50 €
Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1827-1832

Αι μηχανορραφίαι των μεγάλων Δυνάμεων - Ό φιλελληνισμός εν δράσει - Ό αντίκτυπος της ναυμαχίας του Ναβαρίνου - Ό Ιωάννης Καποδίστριας εις Ναύπλιον - Ή συνθήκη της Άδριανουπόλεως - Ή απιστία και η δολιότης της Ρωσίας - Η ανθελληνική πολιτική της Αγγλίας - Πού οφείλεται η ανεξαρτησία της Ελλάδος - 0ι μνηστήρες του Ελληνικού θρόνου - Λεοπόλδος και Καποδίστριας - 0ι όροι του Λεοπόλδου - Πιστός εραστής του Ελληνικού θρόνου - Η δολοφονία του Κυβερνήτου - Το έργον του Καποδίστρια - Ο Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β': ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Ποια ήσαν τα μέλη του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας - Η διάλυσις του στρατού - Η διοικητική οργάνωσις του Κράτους - Η οργάνωσις της εκπαιδεύσεως - Η απονομή της δικαιοσύνης - Τα οικονομικά του Κράτους - Η ανεξαρτησία τής Εκκλησίας - Αι συγκοινωνίαι - Η πολιτική των μεγάλων Δυνάμεων κατά τήν περίοδον της Αντιβασιλείας- Συνωμοτικοί ενέργειαι του ρώσικου κόμματος - Συνέχεια ραδιουργιών - Η δίκη του Κολοκοτρώνη - Η ανάκλησις των Μάουρερ και Άμπελ - Πώς επολιτεύθη η Αντιβασιλεία

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ': ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα οικονομικά του Κράτους - Η πτώσις του Άρμανσπεργκ - Η πρωθυπουργία του Ρούντχαρτ - Διπλωματικός άγων εναντίον του Ρούντχαρτ - Το άδοξον τέλος μιας καλής προσπάθειας - Έλληνες και ξένοι εναντίον τοϋ Ρούντχαρτ

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ': Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ

Θρύλοι και παραδόσεις - Αφετηρία δια νέους αγώνας - Ο Όθων εις την Σμύρνην - Τουρκικά αντίποινα - Ρωσικαί δολιότητες και ψεύδη - Όνειρα και πραγματικότης - Ο Όθων και η Κρητική επανάστασις του 1841 - Διπλωματικοί ανταγωνισμοί - Τα «Παρκερικά» - Το επαναστατικόν κίνημα εις Ήπειρον και Θεσσαλίαν - Μία ιστορική συνεδρίασις του Ύπουργικού Συμβουλίου - Η θαρραλέα στάσις της Αμαλίας - Μία εκστρατεία που δεν έγινε - Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Όθωνος και Τσάρου Νικολάου - Η Γαλλική κατοχή - Αι συνεννοήσεις του Όθωνος μετά της Σερβίας και Ιταλίας - Το πρώτον Βαλκανικόν σύμφωνον - Νέαι απειλαί της Αγγλίας - Η δολία προσφορά της Επτανήσου - Υπήρξε σφάλμα η διακήρυξις της μεγάλης Ιδέας του Ελληνισμού;

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε': Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙ ΟΘΩΝΟΣ

Αι πρώται επιθέσεις του τύπου - 0ι νόμοι περι τύπου - Η πολιτική σάτυρα - Ο τύπος επί γαλλικής κατοχής - Αι Ελληνικαί εφημερίδες του Εξωτερικού - Ή εκ των υστέρων μεταμέλεια

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ': ΑΜΑΛΙΑ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Αι υποψήφιαι Βασίλισσαι της Ελλάδος - Η εκλογή της Αμαλίας - Η Αυλή της Αμαλίας - Το κοινωνικόν και φιλανθρωπικόν έργον της πρώτης Βασιλίσσης - Η εθνική δράσις της Αμαλίας - Η Αντιβασιλεία της Αμαλίας - Το πρόβλημα της διαδοχής του Ελληνικού Θρόνου - Τα πραγματικά αίτια της ατεκνίας της Αμαλίας - Εχθροί και συκοφάνται - Τα τελευταία έτη - Η μοίρα της Αμαλίας μετά θάνατον

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ': ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ

Η στάσις της Μάνης - Αι στάσεις Αρκαδίας και Μεσσηνίας - Η στάσις της Δυτικής Ελλάδος - Η στάσις των Χονδρογιανναίων - Η στάσις της Ύδρας - Αι ταραχαί των Πατρών - Η στάσις του Γυθείου - Η επανάστασις της 3ης Σεπτεμβρίου - Σκέψεις και κρίσεις περί Συντάγματος - Η συνεργασία Αγγλίας και Ρωσίας δια την χορήγησιν του συντάγματος εν Ελλάδι - Οι καταχθόνιοι σκοποί της Αγγλικής πολιτικής - 0ι συνωμόται επί το έργον - Τα συμβάντα τής επαναστάσεως - Η συνεδρίασις του Συμβουλίου Επικρατείας - Ο αστάθμητος και τολμητίας Καλλέργης - Αι αγωνιώδεις στιγμαί των Βασιλέων - Η επίσημος έκθεσις των Πρεσβευτών - Η καταρράκωσις της Βασιλικής αξιοπρέπειας - Μία ανέκδοτος επιστολή του Όθωνος επί των συμβάντων της 3ης Σεπτεμβρίου - Τα παρασκήνια της επαναστάσεως - Επίσημος έκθεσις προς ενημέρωσιν του Λουδοβίκου επί των συμβάντων - Και άλλαι εκθέσεις επί των γεγονότων - Αι κρίσεις των ξένων Δυνάμεων επί της μεταβολής της 3ης Σεπτεμβρίου - Εν περίεργον Βαυαρικόν υπόμνημα - Αι πρώται έριδες των επαναστατών - Αί διαμάχαι μεταξύ Δ. Καλλέργη και I. Μακρυγιάννη - Μία άστοχος ενέργεια του Γενναίου Κολοκοτρώνη και εν υπόμνημα τούτου με πολλάς αληθείας - Συνέχεια των παρασκηνίων του συντάγματος - Ποιοι παρεβίαζον το σύνταγμα - Η μεταμέλεια των επαναστατών - Κρίσεις και επικρίσεις επί της μεταβολής του πολιτεύματος - Ένας αφορισμός κατά του συντάγματος - Αι στάσεις Μαυρομιχάλη, Γρίβα και αι ταραχαί των Αθηνών - Στάσεις Γρίβα και Κριεζώτου - Η στάσις της Ναυπάκτου - Η στάσις του Μερεντίτη εις Πάτρας - Η μεγάλη ανταρσία του 1848 - Το κίνημα των Περρωτή και Ρέντη - Η στάσις τον Παπουλάκου - Η «Φιλορθόδοξος Εταιρία» - Τα κηρύγματα τον Παπουλάκου -Ή επέμβασις της Ιεράς Συννόδου - Η εξέγερσις σννεχίζετο - Τα κυβερνητικά μέτρα - Η σύλληψις του Παπονλάκου - Τα «Σκιαδικά» - η απόπειρα κατά τής Αμαλίας - Η στάσις του Ναυπλίου - Οι συνωμόται επί το έργον - Το συνονθύλευμα των στασιαστών - Τα κυβερνητικά μέτρα - Η προκήρυξις του Όθωνος - Οι στασιασταί ηττώνται - Οι επαναστάται επεκαλέσθησαν την επέμβασιν των ξένων Δυνάμεων - Ο Βασιλεύς εχορήγησεν αμνηστίαν - Οι στασιασταί μάχονται εναντίον αλλήλων - Αί στάσεις Σύρου, Κύθνου και Θήρας - Οι αρχηγοί των στασιαστών εφονεύθησαν.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η': Ο ΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1862

Η δράσις του Καρόλου Φαβιέρου - Ο στρατός επί Καποδίστρια - Η οργάνωσις του στρατοϋ επί Αντιβασιλείας - Η ίδρυσις της Σχολής των Ευελπίδων - Άριστον υπήρξεν ανέκαθεν το έμψυχον υλικόν του Ελληνικού στρατού - Το πολεμικόν ναντικόν κατά τα έτη 1832-1862 - Το ενδιαφέρον του Όθωνος δια τον στόλον - Η εκπαίδευσις των πληρωμάτων - Νέον πνεύμα διοικήσεως του στόλου - Η δοκιμασία τον ναυτικού - Η ναυπήγησις του σκάφους «Αμαλία» - Η συγκρότησις του Σώματος της Χωροφυλακής- Αντιδράσεις και δυσχέρειαι - Η δρασις της Χωροφνλακής - Η Χωροφυλακή υπήρξε πάντοτε πιστή εις την Πατρίδα και τον Βασιλέα

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ': ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗΝ ΒΑΣ1ΛΕΙΑΝ

Τα κόμματα κατά την Επανάστασιν - Η δημιουργία των ξενόφρονων κομμάτων - Τα κόμματα επί Αντιβασιλείας - Τα κόμματα επί συνταγματικής μοναρχίας - Συνεχής εναλλαγή κυβερνήσεων - Οι αρχηγοί των κομμάτων

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι': 01 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1843- 1862

Ανδρέας Μεταξάς - Η μάχη του Λάλα - Συνωμότης και αρχηγός του ρωσικού κόμματος - Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος - Πρόεδρος του Εκτελεστικού - Εις την Α' πολιορκίαν τον Μεσολογγίου - Εις Μεσολόγγιον, Σφακτηρίαν και Νανπλιον - Η Ελλάς εζήτησε την προστασίαν της Αγγλίας - Η απάντησις της Αγγλίας - Η αντίθεσις του Μανροκορδάτου προς τον Όθωνα - Το περίφημον πρακτικόν του 1841 - Η ατυχής πρωθυπουργία του Μανροκορδάτου - Το επεισόδιον Καλλέργη - Το θάρρος και η ακαμψία του Μανροκορδάτου - Ιωάννης Κωλέττης - Συγγραφεύς της «Νομαρχίας» και ιατρός του Αλή Πασά - Η είσοδος του Κωλέττη εις την πολιτικήν - Αι πρώται ραδιουργίαι - Ο φονστανελλοφόρος πρέσβυς της Ελλάδος - Ο πρώτος διχασμός των Ελλήνων - Οι αυτόχθονες και οί ετερόχθονες - Η πολιτική των υποσχέσεων - Πώς διεξήγοντο αι βουλευτικαί εκλογαί - Ο τρόπος του πολιτεύεσθαι τον Κωλέττη - Χαρακτηριστικοί εξομολογήσεις του ΚωΛέττη - Το επεισόδιον Μουσούρου - «ο Θεός συμμετέχει της θλίψεως ημών» - Κρίσεις και γνώμαι περί Κωλέττη - Ήτο φενάκη η πολιτική του της Μεγάλης Ιδέας; - Κίτσος Τζαβέλλας - Ο θρυλικός ήρως της Κλεισόβης - Η μετριοφροσύνη του Τζαβέλλα - Αι διενέξεις Ελλάδος και Αγγλίας - Η πτώσις της Κυβερνήσεως Τζαβέλλα - Γεώργιος Κουντουριώτης - Από την Ύδρα εις τά Κούντουρα - Πλοίαρχος διορισθείς αρχιστράτηγος - Συνωμότης, υπουργός και πρωθυπουργός - Κωνσταντίνος Κανάρης - Οι ναυτικοί άθλοι συνεχίζονται - Πιστός συνεργάτης του Καποδίστρια - Η είσοδος του Κανάρη εις την πολιτικήν - Ηγέτης της αντιπολιτεύσεως - Διπλωματικαί ραδιουργίαι των Δυνάμεων - Η μεταμέλεια του Κανάρη δια την αντιοθωνικήν δράσιν του - Ο Κανάρης ήλθεν εις ρήξιν και με τον Βασιλέα Γεώργιον Α' - Η τελευταία πρωθυπουργία του Κανάρη - Άναζή ο παλαιός πυρπολητής - Αντώνιος Κριεζής - Δημήτριος Βούλγαρης - Αθανάσιος Μιαούλης - Ιωάννης-Γενναίος Κολοκοτρώνης - Μερικά συμπεράσματα από τα πρώτα βήματα της κοινοβουλευτικής ζωής τής χώρας

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ': Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1862

Η «χρυσή νεολαία» - Ενώπιον του πεπρωμένου - Εν μέσω του ενθουσιώντος λαού - Η επάνοδος εις Πειραιά - Η Κυβέρνησις υπνώττει - Οι στασιασταί εν δράσει - Μία ιστορική μαρτυρία - Το επαναστατικόν ψήφισμα - Ο καταρτισμός και η προκήρυξις της επαναστατικής Κυβερνήσεως - Αυθεντικαί περιγραφαί της επαναστάσεως - Τα ψεύδη των επαναστατών - Αι κρυφοί αποφάσεις του Βασιλέως - Η επέμβασις της Αμαλίας - Αι ρευσταί συνειδήσεις - Ένας δραματικός διάλογος - Αι πρώτοι αποφάσεις των επαναστατών - Η τραγική δολοφονία ενός ιλάρχου - Ο Βασιλεύς αναμένει εν σιωπή - Αι συμβουλαί των ξένων πρεσβευτών - Ο Βασιλεύς εις τον όρμον της Σαλαμίνος - Ο Όθων εγκαταλείπει την Ελλάδα - Η στάσις των μεγάλων Δυνάμεων έναντι της πτώσεως του Όθωνος - Εν κακεντρεχές άρθρον της «Αθηνάς» - Τα μετά την έξωσιν συμβάντα - Συνέχεια των επινικίων της επαναστάσεως - Η σάτυρα της 10ης Όκτωβρίου - Οι επαναστάται τρέμουν προ της απειλής του Θ. Γρίβα - Προκήρυξις εκλογών και διεξαγωγή δημοψηφίσματος - Η εκλογή του Αλφρέδου ως Βασιλέως

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB': ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διπλωματικαί συγκρούσεις - Μία ιστορική αγόρευσις του Σπ. Τρικούπη - Η απροκάλυπτος επέμβασις της Αγγλίας - Μερικαί πικραί αλήθειαι

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ': ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ

Ένας συνοπτικός απολογισμός - Μία δικαία αναγνώρισις - Αναδημιουργία χωρίων και πόλεων

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ': Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ

Αι συζητήσεις εις την Εθνοσυνέλευσιν περί της τύχης της αλληλογραφίας - Τα περί υπεξαιρέσεως επιστολών - Αι αγορεύσεις τών Υπουργών Ο. Δηλιγιάννη και Π. Καλλιγά - Η απόφασις της Συνελεύσεως - Οι ασχοληθέντες μέχρι σήμερον με την αλληλογραφίαν τον Όθωνος - Η έρευνα εις τα Αρχεία του Μονάχου - Μία επαινετή προσπάθεια - Ο Βασιλεύς Λουδοβίκος Α' της Βαυαρίας - Αι πρώται επιστολαί του Λουδοβίκου προς τον Όθωνα - Ο Όθων προς τον Λουδοβίκον - Επιστολαί Μαξιμιλιανού, Αλμπέρτου και Πάλμερστον - Ο Τσάρος Νικόλαος προς τον Όθωνα - Συνέχεια επιστολών Λουδοβίκου και Όθωνος - Μία απόφασις του Δήμου Αθηναίων περί ανδριάντος του Όθωνος - Η τελευταία επιστολή του Όθωνος - Αι αναφοραί του Αυλάρχου Π. Νοταρά - Αναφοραί του Νοταρά εξ Αθηνών προς την Αμαλίαν

Λεπτομέρειες:
Κατάσταση: Σκληρόδετο, Δεύτερο χέρι, Πολύ καλή κατάσταση
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Γλώσσα: ελληνικά
Τιμή: 44.50 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

Newsletter

Θέλετε να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές μας και να σας στέλνουμε μέσω email τον κατάλογο μας; Γραφθείτε στο newsletter!
Όροι και Προϋποθέσεις

«Ιστορίες βιβλίων» από τις Eκδόσεις Καστανιώτη

istoriesbiblion

24 βιβλιοφιλικές ιστορίες

ΕΤ1 - Ενημέρωση

et1 2015

Ο Νικόλας Περδικάρης επισκέπτεται το Παλαιοβιβλιοπωλείο

 

ET1 - Greenteam

Green Team - ET1
δείτε το κομμάτι της εκπομπής που αναφέρεται στο βιβλιοπωλείο μας
 
Τετάρτη
6
Δεκεμβρίου
2023
Ανατ.: 07.30
Δύση: 17.00
Τελευταίο Τέταρτο

Σήμερα Γιορτάζουν
Νικόλαος, Νίκος, Νικολέτα, Νίκη
Σαν σήμερα...

6 Δεκεμβρίου 1768

Εκδίδεται η εγκυκλοπαίδεια Britannica.

δείτε και άλλες ημερομηνίες...

Το καλάθι σας


Το καλάθι σας είναι άδειο
 • Διαφήμιση